ניווט מהיר   מקדם את אתרך עצמאית? קבל עזרה נוספת Bookmark and Shareתנאי שימוש באתר קליק גו
תנאי שימוש בשירותי אינדקס העסקים [ קידום אתרים במנועי חיפוש ]   "קליק גו" 2012 

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם בין בעל עסק, בעל מקצוע, או נותן שירות אחר המבקש להשתמש בשירותי הפרסום וקידום אתרים במנועי חיפוש, או שיווק באינטרנט ע"י קליק גו מצד אחד (להלן: "המשתמש") ובין קליק גו - אינדקס העסקים, משווק ומקדם אתרים באינטרנט (להלן: "קליק גו"). השימוש בקליק גו, נעשה בכפוף לכל האמור במסמך זה ובשאר המסמכים, שמופיעים או שיופיעו בעתיד באתר ולכל התנאים, הקיימים או שיתחדשו בהם, מפעם לפעם. קליק גו מתחייבת להודיע למשתמשיה על כל שינוי מהותי בתנאים אלה, ולאפשר להם לשקול מחדש את הסכמתם. האמור בתנאי השימוש מתייחס לפרסום ולשירותים האחרים המוענקים באתר האינטרנט קליק גו, המצוי בכתובת www.clickgo.co.il (או בכל כתובת חליפית אחרת) כולו או חלקו לרבות דפיו השונים, תכני המידע שהוא מכיל, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים (לעיל ולהלן גם: "האינדקס").

מבוא

קליק גו מעמידה לרשות המשתמש שירותי פרסום קידום ושיווק שונים המבוססים על הכללתו באינדקס, וחשיפתו בדרך זו ללקוחות פוטנציאליים.

מאגר המידע

קליק גו מפעילה למעשה אינדקס של עסקים ובעלי מקצוע המבוסס על מאגר המשתמשים שלה. המשתמש יתבקש למלא טופס ובו פרטיו האישיים, פרטי מקצועו, בית העסק שלו ו/או השירותים אותם הוא נותן. כמו כן ניתן יהיה, בכפוף לדיני שמירת הפרטיות לפרט שמות לקוחותיו של המשתמש, וכלל הדרכים ליצירת קשר עם המשתמש ועם עיסקו. בהתאם לפרטים אלה ייכללו שמו והפרופיל העסקי שלו במאגר המידע ותנתן האפשרות ללקוחות פוטנציאליים למצוא אותו ולהשתמש בשירותיו.

דף הבית

קליק גו מעניקה למשתמש בשירותיה דף בית (להלן: "דף הבית"). דף הבית הוא עמוד אינטרנט בנפח שלא עולה על _ מגבייט, המהווה כרטיס ביקור מורחב של המשתמש ושל עסקו. עיצובו של דף הבית הוא אחיד ונקבע על ידי קליק גו. והתוכן שיופיע בו יבוסס על הפרופיל העסקי שלו כפי שימולא על ידו בטופס ההצטרפות. ויכלול כמובן גם את כל דרכי ההתקשרות עימו לרבות, כתובת, טלפון דוא"ל ואף קישורים לאתר אינטרנט.

לוחות ומודעות

קליק גו מעמידה לרשות המשתמש לוחות דרושים ומודעות, הכוללים הצעות עבודה, מבצעים שונים ועוד. בטרם תפורסם מודעה יוצג בפני המשתמש העתק המודעה והוא יתבקש לאשרה. עיצוב המודעות נעשה על ידי קליק גו ועל פי שיקול דעתה. המודעה תפורסם בלוח בהתאם למסלול הנבחר. משתמש אשר יהיה מעוניין, לאחר פרסום המודעה לשנות את תוכנה ו/או את פרטי המודעה ו/או להפסיק ו/או להאריך את משך פרסום המודעה יעשה כן בהתאם להוראות ההפעלה המופיעות בלוח.

פרסום הפרטים ונכונותם

המשתמש מסכים ומאשר כי כל הפרטים אותם הוא מוסר לקליק גו יפורסמו באתר אלא אם צוין במפורש אחרת. המשתמש מאשר כי המידע שמסר, לרבות פרטים, תמונות ומידע אחר הם נכונים ומדויקים. דף הבית יפורסם באינדקס העסקים של קליק גו, והמודעות יפורסמו בלוח של קליק גו. עיצוב, תוכן וסדר דפי הבית המופיעים באינדקס, והמודעות המופיעות בלוח הוא רנדומלי באופן שיאפשר חשיפה שווה לכל המשתמשים. לפיכך מובהר כי סדר ההופעה באינדקס או בלוח אינו מלמד דבר על המשתמשים ועסקיהם, חשיבותם, טיבם או איכותם ואינו מהווה המלצה העדפה או חיווי דעה כלשהי. קליק גו אינה אחראית לתוכן הפרופיל העסקי של המשתמש ו/או של משתמשים אחרים באתר, וכן לתוכן המודעות שבלוח, בחירת התוכן והכללתו נעשית על אחריותם האישית של המשתמשים. קליק גו עושה את כמיטב יכולתה לפרסם את המידע שמסר המשתמש בשלמות ובמדויק, אולם על המשתמש מוטלת החובה לעקוב אחר הפרסום, לוודא כי הוא מדויק ולדווח לקליק גו על טעויות שנפלו בו, כמו גם על שינויים שיחולו בפרטי הפרופיל העסקי שלו. הכללתו של המשתמש באינדקס, או הכללת מודעה בלוח, יהיו בכפוף לכל התנאים והמגבלות המפורטים בתנאי שימוש אלה. בכל מקרה בו יפר המשתמש את התנאים והמגבלות, קליק גו תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את השירות הניתן למשתמש ו/או להגביל ו/או למנוע את הגישה לאתר על ידי המשתמש ו/או להסיר את מודעותו או הפרופיל העסקי ואת דף הבית של המשתמש ממאגריה. המשתמש מתחייב כי הוא בעל העסק הוא הפרופיל אותו הוא מבקש לפרסם וכי הוא מוסמך להתחייב בתניות הסכם זה. מובהר מפורשות כי אסור לו למשתמש לפרסם אדם, או עסק אחרים או צד ג' כלשהו.

תמורה

כנגד השירותים אותם יבקש המשתמש לרכוש מקליק גו, הוא מתחייב לשלם בהתאם למסלולים המוצעים באתר. מחירי השירותים נתונים לשינוי על פי שיקול דעתה הבלעדי של קליק גו.

שמירת החוק

המשתמש מתחייב להשתמש באינדקס ובשירותים המוצעים לו על פי כל דין וחוק. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב המשתמש לעשות זאת על פי כל דיני מדינת ישראל, ודיני מקום מושבו, וכל דין החל על השימוש באתר ועל הפרסום בו (להלן: "החוק"), החל כעת או שיחול בעתיד. המשתמש מתחייב שלא לעשות באינדקס, בלוח, בשירותים המוצעים בהם או באמצעותם שימוש, האסור על פי הוראות החוק או ההוראות שבאתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור מתחייב המשתמש שלא לפרסם מידע או תכנים, שיש בהם משום לשון הרע, העלבה, הטרדה, איום, פגיעה בפרטיות, וכן שלא להפיץ לפרסם דבר תועבה, לשון גסה, ניבול פה, נושא הנוגדים את תקנת הציבור ופוגעים ברגשותיו, תכנים בעלי אופי מיני, או גזעני, מזיק, או הנוגע לקטינים וכן שלא להסית, לשבח או לעודד ביצוע עבירה כלשהי או פגיעה כלשהי בכל אדם שהוא. המשתמש מתחייב שלא לחבל, לפגוע, להשיג גבול, לחדור לפרטיות או לחבל בפרטי מידע, תכנים או קבצים באינדקס ובמאגרי המידע וכן בכל מחשב שהוא של המשתמש או משתמשים אחרים הקשורים לקליק גו. המשתמש מתחייב שלא לבצע פעולה האסורה על פי חוק המחשבים או כל חוק אחר המכוונת לשמירה על מחשבים ועל השימוש בהם ובין השאר שלא להחדיר או להפיץ וירוס מחשב, או כל סוג דומה של תוכנה או תוכנית, העלולים לגרום נזק או לפגום בפעולת המחשב. המשתמש מתחייב לשמור על כל האמור בחוקי הגנת הצרכן. ובשאר החוקים שנועדו להסדיר פעילות עסקית.

זכויות קניין רוחני

המשתמש מתחייב שלא לפרסם תכנים ו/או פרטי מידע המפרים את זכויות הקניין הרוחני של בעליהם או יוצריהם או תכנים שהגישה אליהם נחסמה באמצעות סיסמה. המשתמש מצהיר בזה כי הוא בעל הזכות לפרסם כל טקסט, קול, וידאו תמונה, ציור או פריט אחר שיפורסם על ידו. המשתמש נותן בזה לקליק גו רשות להשתמש ולפרסם את מושאי הקניין הרוחני שלו, בהתאם לתכנים שיספק לאתר. כל התכנים המופיעים בקליק גו לרבות מלל, תמונות, הקלטות קול, מוסיקה ווידאו, וכן כתבות, מאמרים, טקסטים, תוכניות, איורים, גרפים ואמצעי המחשה אחרים, מוצרים, שירותים, קישורים, ופרסומות המופיעים בקליק גו, כמו גם התוכנה המפעילה את קליק גו, הם קניינה של קליק גו או ספקיה או לקוחותיה בהתאם, וכפופים לזכויות הקניין הרוחני בהתאם. סמני המסחר הם קניינה של קליק גו או שלקוחותיה במידה ופורסמו על ידם. המשתמש מתחייב שלא להפר, בעצמו או באמצעות צד שלישי, כלשהו, את זכויותיה של קליק גו, ושלא לעשות שינויים באתר, באינדקס או בחלקים ממנו, שלא על פי המוסכם בתקנון זה.

שיפוי ופיצוי

המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את קליק גו כנגד כל דרישה, פניה או תביעה של צד ג' או של רשות כלשהם בגין שימושו באתר, או בגין כל עילה הקשורה לשימוש שהוא עשה או עושה באינדקס בלוח או בכל חלק אחר באתר.

הוראות כלליות

המשתמש מסכים, כי קליק גו רשאית שלא לפרסם תכנים ו/או פרטי מידע, המפרים אחד ו/או כמה מתנאי הסכם זה ובמידה ופורסמו תכנים שכאלה, היא רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת, למחוק תכנים ו/או פרטי מידע אלו והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. קליק גו רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשבית ו/או לסגור ו/או להסיר ו/או למחוק את האתר ו/או לעשות באתר שינויים לרבות בתכנים, בפרטי המידע, בקבצי התוכנה, במוצרים ובשירותים כראות עיניה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

מגבלות הרשת

המשתמש מודע לכך שרשת האינטרנט מורכבת מלולאות ומחוליות רבות וכי פעולותיה של קליק גו אינן תלויות רק בה. קליק גו אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופסק ו/או יושבת ו/או יופרע ו/או יתנהל כסדרו ללא הפרעות ו/או לא ישובש כתוצאה מכל סיבה שהיא כל זאת גם אם המשתמש שילם עבור השימוש בשירותים שונים הניתנים באתר. המשתמש מסכים כי קליק גו רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, או, במידה ויעשה שימוש באתר בניגוד לדין ו/או בניגוד להוראות הסכם זה, להפסיק את השימוש שהוא עושה באתר, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. בדומה לכך לא תהא אחראית קליק גו לכל שימוש שיעשה בקישורים המוצבים באתר. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שקליק גו אינה אחראית לתכנים המוצבים באתרים המקושרים אליה, וכי אינה יכולה לשלוט בהם, ממילא קליק גו לא תהא אחראית לכל פרסום, מידע תוכן או פריט אחר המקושר אל אתרה. כמו כן, בשל היותה של הרשת דינמית ייתכנו מצבים בהם קישור מסוים המוצב בקליק גו לא יוביל אל היעד המבוקש. המשתמש מתחייב להודיע לקליק גו על כל שיבוש כאמור בקישור הקשור אליו המופיע באתר.

 

אחריות לנזק

קליק גו לא תשא באחריות, ישירה או עקיפה, כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כלפי צד ג' בגין נזק, הקשור לשימוש באתר, או להפסקתו או לכל פעולה אחרת הנעשית באתר או בקשר אליו, בהתאם לתנאי שירות אלו. המשתמש יודע כי לקליק גו אין דרך לברר או לאמת את המידע המופיע באינדקס, בלוח או במאגרי המידע שלה והוא עושה שימוש באתר ובמצוי בו על אחריותו. המשתמש מתחייב לבדוק, לחקור ולברר בעצמו לגבי נכונותם של הפרסומים, דיוקם, אמינותם והמהימנות שלהם. קליק גו לא תשא בכל אחריות חוזית או נזיקית, ישירה או עקיפה, בגין נזק, שיגרם, עקב השימוש בתכנים או במידע, שהושגו ישירות, או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר.

הגנת הפרטיות

המשתמש מאשר, כי ידוע לו, שהתכנים, אותם הוא מוסר לפרסום באמצעות האינדקס או הלוח, יהיו גלויים לכל משתמשי רשת האינטרנט ומסכים, כי קליק גו לא תהא אחראית לכל נזק או אבדן וכד', העלולים להיגרם כתוצאה מהחשיפה, התגובות העשויות להתקבל, בעקבות הפרסום וכד'. המשתמש מודע לכך כי אין אפשרויות אבטחה אבסולוטיות ברשת האינטרנט וכי ייתכן ומידע שמסר יגיע לידיים שיעשו בו שימוש שלא כדין, או שימוש אחר המנוגד לאינטרסים של המשתמש. המשתמש פוטר את קליק גו מכל אחריות לכל פעולה כאמור. קליק גו מצידה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה ולהשתמש במיטב האמצעים הידועים על מנת למנוע פגיעה כאמור. המשתמש מתיר לקליק גו לגלות, בכל עת את פרטיו וכל מידע אחר אודותיו, באם תידרש, על פי ראות עיניה. המשתמש פוטר את קליק גו מכל אחריות, בגין כל נזק ו/או תוצאה, העלולים להיגרם לו ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג', בשל גילוי כאמור.

 

המחאת זכויות

קליק גו תהיה רשאית להמחות את זכויותיה על פי תקנון זה לצד שלישי כלשהו וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. השימוש באתר אינטרנט זה מותר רק באזורי שיפוט, המקנים תוקף לכל האמור בהסכם זה ולדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים, כי מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין, הנוגע להסכם זה או לשימוש באתר האינטרנט, יהיה בבית המשפט המוסמך לכך בתל-אביב, בישראל.

החוזה הופק ע"י משרד עורכי דין שלו שלומוביץ

 

 1. צוות "ארטיקל מאמרים" אינו יכול לזהות בוודאות מי עומד מאחורי פרסום מאמרים באתרים שלו.
 2. מאמרים באתר "ארטיקל מאמרים" מפורסמים רובם ע"י גולשים ללא תשלום, צוות "ארטיקל" לא ישא בשום נזק או אחריות העשויות להגרם עקב שימוש לרעה באתר "ארטיקל" מאמרים.
 3. מערכת האתר אינה יכולה לבדוק כל מאמר ומאמר, האם פורסם כבר ברשת האינטרנט לפני כן, אם כי אין פסול בכך, הרשת חופשייה לפרסום מאמרים וכל כותב מאמרים יכול לפרסם את מאמריו בכל אתר הנותן לו אפוציית פרסום שכזו, אך שמאמרים משוכפלים הם בעלי ערך נמוך לצורך SEO "קידום אתרים במנועי חיפוש". 
 4. מערכת אתר "ארטיקל" אינה יכולה לבדוק האם המאמר התווסף על ידי אדם בכוונת זדון, או פורסם בכוונת זדון ע"י גוף מתחרה של "ארטיקל" במלואו או לא בחלקו (ללא מתן קרדיט למשל), או באופן שאינו מלא במקורו וזאת בכדי לתבוע את "ארטיקל" בעתיד על הפרת זכויות יוצרים או לתבוע את "ארטיקל" בכל תביעה אחרת.
 5. אתר המאמרים "ארטיקל", אינם מאפשרים ואינם דורשים פרסום קרדיט מלא ומופרט כפי שקיים אולי באתרי מאמרים אחרים באינטרנט, ועל כן ישנם מאמרים שנראים ויזואלית כאילו נלקחו מאתרים אחרים, ופורמסמו ללא הקרדיט, אך עניין זה שגוי מייסודו, זאת מאחר ו"ארטיקל" פשוט אינם מאפשרים הוספת קרדיט מלא לכותב המאמר בעת הגשת המאמר לפרסום, מלבד קישור לאתר האינטרנט שלו ועל כן קרדיט זה אינו נצפה בתוך המאמר, זאת מאחר ושדה הוספת קרדיט זה אינו קיים כלל בשלב פרסום המאמר.
 6. המשתמש יודע כי ל"ארטיקל מאמרים" דרך לברר או לאמת את המידע המופיע במאמר שהוגש לפרסום, בלוח או במאגרי המידע שלה והוא עושה שימוש באתר ובמצוי בו על אחריותו. המשתמש , מפרסם או גולש אינטרנט מתחייב לבדוק, לחקור ולברר בעצמו לגבי נכונותם של הפרסומים, דיוקם ואמינותם, "ארטיקל" לא ישאו בכל אחריות חוזית או נזיקית, ישירה או עקיפה, בגין נזק, שיגרם עקב השימוש בתכנים או במידע, שהושגו ישירות, או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר.
 7. אם מצאת מאמר באתר המאמרים "ארטיקל" אשר שייך לך וקישור האינטרנט או כל פרט אחר המאמר זה שגוי, אנא יידע את המערכת האתר בהקדם ואנו נפעל למחיקת מאמר זה ופנייה לגופים המשפטיים המוסמכים לעניין זה : ארטיקל מאמרים [email protected]
  בעת פרסום מאמר באתר "ארטיקל" הנך מצהיר כי אתה הכותב ו/או בעל הזכויות היחידי למאמר.
 8. במקרה והמאמר שהוגש אינו תואם את הסכם השימוש באתר ייתכן וזה לא יפורסם או ישונה כך שיתאים לתנאי "ארטיקל".
 9. בעלי אתרים או אנשי מקצוע רשאים לפרסם באופן חופשי מאמרים המוגשים לאתר "ארטיקל" בכל הפרסומים האינטרנטים שלהם, אכיפת מקרי הפרה של זכויותיך ככותב המאמר הנה באחריותך האישית והבלעדית, ואין לאתר "ארטיקל" שום צד בעניין.
 10. אתר "ארטיקל" אינו אחראי לדיוק, שלמות או יעילות המידע או המוצרים המוצגים באתר. דעות כותבי המאמרים הנן של כותבי המאמרים בלבד.
 11. מאמרים שפורסמו בקטגוריית מודגש, יופיעו תמיד במיקום גבוה יותר בתוצאות החיפוש של אתר ארטיקל מאמרים, בכל 8 מילות החיפוש המרכזיות שהוזנו במהלך פרסום המאמר, מאמרים אלו מצויים במיקום זה לא מאחר והם מאמרים טובים יותר, אלה מאחר ומיקום זה נרכש בתשלום לארטיקל.
 12. הפרסומות המופיעות מצד ימין ושמאל, או מעל או מתחת למאמרים המפורסמים באתר, הן פרסומות שאינן קשורות למפרסם המאמר וכן ארטיקל מאמרים רשאים להשתמש בשטחי פרסום אלה לצרכים מסחריים.

רוצה שהמאמר שלך יהיה בין המאמרים הנצפים ביותר?

א. אל תעתיק/י אלינו מאמר שכבר פורסם באתר מאמרים אחר, כתוב במיוחד מאמר שיפורסם רק אצלנו.
ב. הקפד/י לכתוב מאמר של למעלה מ 800 מילים.
ג. נסח את המאמר בצורה ברורה,

 

שיתופי פעולה

 

 בין לקוחותינו
 
 


אתרים שבנינו


שיתופי פעולה

אתרים מומלצים :

travel pedia
פיתחו עמוד משלכם באתר travelpedia תוכלו לפרסם בעמוד זה מאמר מקורי ולהוציא ממנו קישור או יותר מקישור אחד עבור אתר האינטרנט שלכם לצורך SEO או לכל צורך אחר, פרסומי או שיווקי, כתבות ומאמרים אלה המתפרסמות בתשלום של 370 ש"ח בלבד לשנה הם שלכם בלבד, אנו לא נמקם במאמרים אלה קישורים או עדכוני תוכן מלבד התוכן שלכם ותגובות שאתם עשויים לקבל למאמר או הכתבה שלכם שיפורסמו ע"י גולשים שקראו את המאמר שלכם [תגובות אלה הם ערך חשוב ומצויין לקידום ויצירת pr גבוה יותר]. שימו לב אתר זה מאפשר פרסום של כתבות, מאמרים או פרסומים אחרים בתחום של תיירות בלבד.


שוק עסקים : אתר מעולה וותיק לפרסום מודעות בנושא עסקים למכירה, למעשה האתר הידוע ביותר בתחום העסקים למכירה באינטרנט, פעיל כבר למעלה מ 8 שנים, יש לו מספר מתחרים על אותו תחום, אבל שוק עסקים הוא זה שהוכח כאתר האינטרנט שממנו נמכרו הכי הרבה עסקים, בעיקר בשל אמינתו הגבוהה והוותק של כאמור למעלה מ 8 שנים באינטרנט, עלות פרסום מודעת עסקים למכירה 199 ש"ח.

ארטיקל : מנוע חיפוש מאמרים המכיל כמה אלפי מאמרים במגוון גדול של תחומים, באתר זה ניתן לפרסם מאמרים ללא תשלום ובכל התחומים מלבד תחומים אסורים.

זמיר גרפולוגים : מכון ידוע בתחום הגרפולוגיה, מספק בעיקר שרותי מיון עובדים חברות ועסקים ושרותי גרפולוגיה משפטית.

מיקונוס : אחד מיעדי התיירות המובילים של יוון, חופי טורקיז מקסימים, מלונות מעולים, וגם טיסות ישירות בקיץ מישראל ראו גם קישור מאתר האי מיקונוס לאתר התיירות המוביל והגדול בישראל בנושא תיירות לאיי יוון, אתר איי יוון הישראלי.


no booking fee world wide hotels
with :
booking.com

 

 


 

 
 

 צור קשר | דף קידום אתרים במנועי חיפוש עמוד - הבית

כל הזכויות שמורות לקליק גו אינטרנט, קידום אתרים במנועי חיפוש © 2004-2012 
תנאי שימוש באתר » מפת אתר » אינדקס  עמוד קישורים נוספים  
 איי יוון  איטליה  גרפולוגיה משפטית  עסקים למכירה  הזמנת מלון   israel greece  Medical tourism in israel

Search Engine Optimization חברת מיתוג - רוטרו  מועדון ארועים לבת מצווה תל אביב


[email protected]  עיצוב ובניית אתרים  גרפולוג